Velkommen
Camping
Hytter
Fasiliteter
Aktiviteter
Bilder
Fiske
Priser
Været
Siste nytt

Aktuelle linker:

Fyresdal Kommune
Turistinnformasjon
V-Telemark Museum
Oljeberget Touringklubb
NMCU
Reiseskildring
Fyresdal Vertshus
Pipo lekeland
Gruver i Fyresdal

Velkommen til et spennende fiske i Fyresdal

Med et areal på totalt 1277km2 og mer enn 390 vann over 10 dekar har Fyresdal kommune god plass til alle som kommer hit for å oppleve natur og fiskelykke. Naturen er kupert og variert, og veksler frå svaberg og sandstrender til høyfjell og topper. Skogene er lyse og åpne, med mye furu.

Hoveddalen ligger i retning nord-syd. Her finner du Fyresvatn, som er ca 25 km lang og en av de dypeste innsjøene i Norge(377m). I nordenden av vannet bor også de fleste av de vel 1300 innbyggerne i kommunen. Ellers er Fyresdal kjent for sine mange sidedaler med små grender og gamle heigårder

 

 
Fiskeregler    Fiskekort
   Fiskeområder
Ørret(Salmo trutta)
I de fleste vanna er ørret den eneste fiskearten, og for 150 år siden var det ikke andre fiskearter i Fyresdal. Ørreten hører til laksefiskene, men utseende kan variere ganske mye. I større innsjøer er ørreten ofte blank med svarte prikker, mens i småbekker og småtjern er den ofte brun eller bronsjefarget med røde prikker. Fargen variere også med hvordan bunnforholdene er. På sandbunn er den som regel lys mens i myrtjern er den mørk.

Ørreten lever for det meste av krepsdyr, insekt, muslinger og småfisk. I vann med sik og røye kan en del av ørreten gå over til å spise fisk. den kan da utvikle seg til å bli storørret på flere kilo.

Ørreten gyter vanligvis i rennende vann i slutten av oktober, men enkelte av de store vandrer mot elvene så tidlig som i slutten av august. Utenom gytevandringen er den relativt stasjonær, særlig i elver og bekker.

Det er mest fisk på 150g-350g, men i Fyresvatn og enkelte småvann kan det tas fisk på flere kilo.

Røye(Salvelinus alpinus)

På slutten av 1800-tallet ble det satt ut røye i Fyresvatn. Den finnes idag også nedestrøms Fyresvatn i Flatlandsvatn, Kleivtjønn og Drang.

Røya hører også til laksefamilien og liker seg best i kalde, klare og næringsfattige vann. I motsetning til ørreten vandrer røya mer rundt i stimer. Hovednæringen er plankton og innsekt.

Røya gyter på grunner av stein og grus ute i vanna på senhøsten. Garnfiske på slike plasser kan gi gode fangster av fin stekefisk på rundt 200g.

Sik(Coregonus lavaretus)

Siken hører til laksefiskene og det er stor bestand i Skrevatn, Fyresvatn og Drang. I Bondalsvatnet finns det også bestand av småfallen sik. Siken i Fyresvatn er blitt forholdsvis fin mens den er småfallen i de andre vanna. Siken vandrer for å gyte helt opp mot jul og under denne vandringen kan en ta store mengder med garn
Bekkerøye(Salvelinus fotinalis)

Dette er en nord-amerikansk laksefisk. Fordi den klarer seg bedre i surt vann enn ørret ble det på slutten av 1970-tallet ofte satt ut i fisketomme vann. En mente at arten ikke kom til å formere seg, men senere har det vist seg at arten trives og formerer seg uten problem i flere vann i Fyresdal. Det viser seg derimot at når ørretbestanden øker blir bekkerøya utkonkurert og har nå gått sterkt tilbake


Ørekyte(Phoxinus phoxinus)

I 1998 ble det for første gang påvist ørekyte i Skrevatn. Skrevatn har ikke forbindelse med andre vann i kommunen, så dette er til nå det eneste vannet i Fyresdal som arten er funnet

Ørekyta er en liten karpefisk som sjelden blir større enn 10cm. Den går ofte i stim på grunt vann, og liker seg godt der det er varmt og en del vegetasjon. Han skiller seg fra ørret ved å maangle fettfinn, men er ellers mye lik

Ørekyta kan bli svært tallrik, og er en alvorlig næringskonkurrent for småørret.

DET ER DERFOR VIKTIG AT HO IKKE FÅR SPRE SEG TIL ANDRE VANN!!!!!
Fiskeregler

Kjøp av fiskekort gir rett til fiske med stang og håndsnøre i de områder fiskekortet gjelder for.

Unger under 16 år kaan etter lov om innenlandsfiske fiske fritt med stang eller håndsnøre

Fiske med levende fisk som agn er FORBUDT.

Det selges også fiskekort for garnfiske i enkelte områder

Fiskekort

Kommunen er delt inn i 5 fiskesoner. En kjøper fiskekort for den sonen en ønsker å fiske i med eventuelt et tillegg hvis en ønsker å fiske i flere soner.

Nytt i år er at fiskekort kan kjøpes over nett hos
Inatur

Kort kan også enkelt kjøpes over mobiltelefon ved å sende en SMS


Send:
    Kode(mellomrom) Navn,Adresse,Postnr          til Tlf.47407900

Koder og priser:               

Område 1
Kilegrend
Område 2
Heggland
Hauggrend
Område 3
Momraksheia
Område 4
Kleivgrend
Område 5
Birtedalen
Alle områdene
felles
Dag/uke SF113D7
kr.100.-
SF114D7
kr. 1oo.-
SF115D7
Kr. 100.-
SF116D7
Kr. 100.-
SF117D7
Kr. 100.-
SF118D7
Kr. 200.-
Årskort SF113S1
Kr. 200.-
SF114S1
Kr. 200.-
SF115S1
Kr. 200.-
SF116S1
Kr. 200.-
SF117S1
Kr. 200.-
SF118S1
Kr. 400.-

Etter å ha sendt meldingen vil du få en SMS fra SMSpass DA som fungerer som fiskekort og inneholder nødvendig betalingsinnformasjon(Beløp, kontonr. og KID-nummer)

Det anbefales at dette blir kjøpt på forhånd, men vi er selvfølgelig behjelpelig med å ordne det her når Dere kommer!

.
Det er i tillegg enkelte private fiskekortområder utover de fem sonene

Fiskeområder1.Fyresvatn

En av de større innsjøene i Vest-Telemark, med god bestand av ørret, sik og røye.

Fyresvatn er lettest tilgjengelig i sydenden ved Øyne camping eller i nordenden fra Momrak og oppover

Næringsfiske i større målestokk har gitt positivt utslag på fisken i vannet. Det gjelder særlig røya, som nå er av fin kvalitet. Det er også en bestand av storørret opp imot 10 kg.

Fyresvatn dekkes av sone 1 og 2. Det er også mulighet for kjøp av garnkort for nordenden i perioden 5/10-31/12 og for sydenden i hele året.

2. Nedstrøms FyresvatnØrret

Nedstrøms Fyresvatn er det fine strekninger som egner seg meget godt for flue og markfiske.

Nedenfor Glomfoss (østre elveløp) ved det gamle sagbruket blir det tatt mye fin stekefisk. Her går også storørretten fra Drang opp for å gyte på høsten.

Nedenfor Rudsdammen(vestre elveløp) er det et fin strekke for fluefiske før en kommer ned til Flatlandsvatn. I Flatlandsvann er det stor mengder fisk, noe mer småfallen enn i Fyresvatn.

Strekningen mellom Flatlandsvatn og Drang er ypperlig for markfiske og det kan tas mye kjempefin fisk som kommer inn fra Drang.

I Selve Drang er det en fin stamme av storørret og mye fin stekefisk. Røya og siken her er noe mindre enn den du får i Fyresvatn.

3. Bindalen

Her er det mange muligheter for både den som "må ha" fisk og den som er på jakt etter et trofe, men som aksepterer at en kan komme tomhendt hjem.

Elgheia kan by på jevn fin fisk i Nedre Elgtjønn og noe mer småfallen, men desto fler i Øvre Elgtjønn. Elgheia og bekken nede i Bindalen rommer også en liten stamme av bekkerøye.


Hvis en tar turen på sydsiden av Binndalen finner en Fiskevatn som rommer en variert bestand av ørret. Øyvatn har en jevnere bestand av fin fisk opp mot halvkiloen.

I tillegg så finnes det flere småvatn i området som kan by på spennende overaskelser.


4. Kilandsvassdraget

Desverre er hele dette vassdraget mer eller mindre ødelagt av at det ikke er blitt fisket nok for å opprettholde balansen i forhold til mengde fisk. Det er riktignok gjort forsøk med å  fiske noe med garn helt øverst i vassdraget, men dette har foreløpig hatt liten innvirkning i den skalaen som det her har foregått.

Et lite unntak er Midtvatn som ligger helt øverst i vassdraget som rommer fisk av fin kvalitet, både når det gjelder størrelse og kondisjon.

Toppen
Øyne Camping
Kilegrend, 3870 Fyresdal
Tlf.:35041611, mob.tlf.: 90659003
E-mail.: camping@oyne-camping.no
Org.nr.: 983 398 375NO, Kontonr.: 2801 04 21448